TRANSLATIONS FOR NEW PROLOGUE MOVIE:
(Only available in the Czech Version)

1.One hundred years before Captain Kirk
1.Sto let před kapitánem Kirkem

2.In the era before the United Federation of
         Planets
2.V době před založením Spojené federace planet

3.Captian Archer and the intrepid crew of the
         Enterprise NX-01 ventured boldly into the
         unknown
3.Se kapitán Archer a neohrožená posádka
         Enterprise NX-01 vydali statečně do neznáma

4.Sonik Zortex Games presents
4.Sonik Zortex Games uvádí

5.a StarTrekGames.CZ exclusive
5.v exkluzivní verzi pro StarTrekGames.CZ


TRANSLATIONS FOR TITLE SCREEN:

1.Press Enter = Start Game
1.ENTER = SPUSTIT HRU

2.Press F1 = Help and Options
2.F1 = NÁPOVĚDA A MOŽNOSTI

3.Press F3 = High Scores
3.F3 = NEJVYŠŠÍ SKÓRE

4.Press F4 = Screen Size
4.F4 = VELIKOST OBRAZOVKY

5.Enterprise: The Video Game
5.Enterprise: The Video Game

6.Do you want to reset the High Scores Table?
6.Chcete vynulovat tabulku nejvyšších skóre?

7.DO YOU WANT TO END THE GAME?
7.CHCETE UKONČIT HRU?


TRANSLATIONS IN-GAME:

1.Hull Plating
1.PANCÉŘOVÁNÍ TRUPU

2.Score
2.SKÓRE

3.Press Escape = Main Menu
3.ESCAPE = HLAVNÍ MENU

4.Game Paused – Press ENTER to continue.
4.Hra pozastavena – Pro pokračování stiskněte
         ENTER

5.Quit Game and return to Main Menu?
5.Ukončit hru a vrátit se do hlavního menu?

6.Quit and go to Special Features Menu?
6.Ukončit hru a přejít do menu speciálních prvků?

7.ESC = Special Features
7.ESC = SPECIÁLNÍ PRVKY

8.Yes
8.ANO

9.No
9.NE


TRANSLATIONS FOR ENDING:

1.Mission Complete!
1.MISE DOKONČENA!

2.You have won the game!
2.PŘEŠLI JSTE HRU!

3.Press F2 to aim for the high score!
3.CHCETE-LI USILOVAT O CO NEJVYŠŠÍ
         SKÓRE, STISKNĚTE F2!


TRANSLATIONS FOR FEATURES SCREEN:

1.Press F2 = Continue Game
1.F2 = POKRAČOVAT VE HŘE

2.Press A = Audio Gallery
2.A = HUDEBNÍ GALERIE

3.Press V = Visual Database
3.V = OBRAZOVÁ DATABÁZE


TRANSLATIONS FOR VIEWSCREEN / OPTIONS MODE:
(Some entries regarding hidden easter eggs have been removed)

1.Press 1 – Ship Controls
1.1 – OVLÁDÁNÍ LODI

2.Press 2 – Game Controls
2.2 – OVLÁDÁNÍ HRY

3.Press 3 – Objectives
3.3 – CÍLE MISE

4.Press 4 – Enemies
4.4 – NEPŘÁTELÉ

5.Press 5 – Allies
5.5 – SPOJENCI

6.Press 6 – Features
6.6 – PRVKY

7.Press 7 – Exclusives
7.7 – EXKLUZIVNÍ PRVKY

8.ESC – Return to Main Menu
8.ESC – NÁVRAT DO HLAVNÍHO MENU

9.Ranking Officers
9.SLUŽEBNĚ STARŠÍ DŮSTOJNÍCI

10.Press ESCAPE to close
10.PRO ZAVŘENÍ OKNA STISKNĚTE ESCAPE

11.Use arrow keys to navigate around the bridge
11.POMOCÍ KURZOROVÝCH KLÁVES SE
           POHYBUJTE PO MŮSTKU

12.Press UP – Return to Viewscreen Mode
12.ŠIPKA NAHORU – NÁVRAT NA HLAVNÍ
           OBRAZOVKU

14.NX-01 Operations
14.PROVOZ NX-01

15.Helm and Tactical
15.KORMIDLO A TAKTICKÁ KONZOLE

16.Move Port = Left Arrow
16.Uhnout vlevo = Šipka vlevo

17.Joy Button Left
17.        Tlačítko joypadu vlevo

18.Move Starboard = Right Arrow
18.Uhnout vpravo = Šipka vpravo

19.Joy Button Right
19.Tlačítko joypadu vpravo

20.Accelerate = Up Arrow
20.Zrychlit = Šipka nahoru

21.Joy Button Up
21.Tlačítko joypadu nahoru

22.Decelerate = Down Arrow
22.Zpomalit = Šipka dolů

23.Joy Button Down
23.Tlačítko joypadu dolů

24.Photonic Torpedoes
24.Fotonická torpéda

25.Space Bar
25.Mezerník

26.Joy Button 1
26.Tlačítko joypadu 1

27.Start game with single shot launcher.
27.Hru začínáte s jediním odpalovačem.

28.Earn Triple Spread launcher at 500 points.
28.Po 500 bodech získáte trojitý rozptyl.

29.Hull Plating = Your best defense against an
           enemy attack. If you lose all of your hull plating
           your ship will explode!
29.Pancéřování trupu = Vaše nejlepší obrana před
           nepřátelským útokem. Jestliže přijdete o
           veškeré pancéřování, vaše loď vybuchne!

30.Spare Lives = You start the game with 5 total
           lives.
30.Rezervní životy = Hru začínáte celkem s pěti
           životy.

31.Game Commands
31.HERNÍ PŘÍKAZY

32.Function Keys
32.FUNKČNÍ KLÁVESY

33.Escape = Ends the game, or escapes to the
           main menu.
33.Escape = Ukončit hru nebo se vrátit do
           hlavního menu.

34.F1 or Enter = Pause Game. Help and
           Information.
34.F1 nebo Enter = Pozastavit hru. Pomoc a
           informace.

35.Joy Button 2
35.Tlačítko joypadu 2

36.F4 = Switch from full-screen mode to Window
           mode.
36.F4 = Přepínání mezi celou obrazovkou a
           zobrazením v okně.

37.Special Features Menu = Unlocked at 10,000
           points.
37.Menu speciálních prvků = Odemkne se po
           10,000 bodech.

38.Commanding Starfleet
38.VELENÍ HVĚZDNÉ FLOTILE

39.F5 = NX-01 Impulse Mode
39.F5 = NX-01 letící na impuls

40.F6 = Hidden Ship = NCC-1701
40.F6 = Skrytá loď = NCC-1701

41.Romulan
41.Romulanská loď

42.Hold the “C” key to engage cloaking device.
42.Podržením klávesy “C“ aktivujete maskovací
           zařízení.

43.Mission Objectives
43.CÍLE MISE

44.Enterprise NX-01
44.ENTERPRISE NX-01

45.Blast your way through an armada of attacking
           enemy vessels, while aiming for the high
           score.
45.Prostřílejte si cestu flotilou útočících
           nepřátelských plavidel a snažte se dosáhnout
           co nejvyššího skóre.

46.You will unlock new items and ships along the
           way. 10,000 points wins the game! If your Hull
           Plating fails, your ship will explode! The game
           is over after you lose all 5 of your lives.
46.Cestou budete odemykat nové předměty a
           lodě. Při zisku 10,000 bodů zvítězíte! Jestli
           vám selže pancéřování trupu, vaše loď
           vybuchne! Hra skončí, jakmile ztratíte všech
           pět životů.

47.Rescue Shuttlepods
47.Záchranné moduly

48.For each shuttlepod that docks with your ship
           you will receive more power to your hull plating,
           and additional points towards your score. Be
           careful, do not shoot the shuttlepods!
48.Za každý záchranný modul, který přistane na
           vaší lodi, obdržíte více energie pro své
           pancéřování a několik bodů ke skóre navíc.
           Buďte opatrní a na záchranné moduly
           nestřílejte!

49.Protect ships in the fleet.
49.Chraňte lodě vaší flotily.

50.There are several wounded Starfleet vessels
           caught amidst the fight. Keep the round
           Suliban ships from crashing into them. For
           each Starfleet ship that gets destroyed you will
           lose hull plating and points.
50.V boji uvízlo několik poškozených plavidel
           Hvězdné flotily. Nedopusťte, aby do nich
           narazily kulaté sulibanské lodě. Za každou loď
           Hvězdné flotily, která bude zničena, přijdete o
           část pancéřování trupu a několik bodů.

51.Enemies
51.NEPŘÁTELÉ

52.Destroy of be destroyed
52.ZNIČTE JE, NEBO BUĎTE SAMI ZNIČENI

53.Suliban cell ships = Small and quick, these
           enemy vessels can slip past you easily. One
           torpedo will destroy them. These are the only
           enemies that can hurt your fellow Starfleet
           ships.
53.Sulibanské buněčné lodě = Tato nepřátelská
           plavidla jsou malá a rychlá, snadno vám mohou
           proklouznout. Zničí je jedno torpédo. Jsou to
           jediní nepřátelé, kteří mohou uškodit vašim
           spojeneckým lodím z Hvězdné flotily.

54.5 points
54.5 bodů

55.10 points
55.10 bodů

56.20 points
56.20 bodů

57.Klingon Raptors = A fearsome alien race with
           powerful ships to match. Klingon ships move
           faster than Suliban ships and can also fire
           disruptor blasts.
57.Klingonští Raptoři = Hrůzostrašná cizí rasa se
           silnými loděmi. Klingonské lodě se pohybují
           rychleji než lodě Sulibanů a navíc dokáží střílet
           z disruptorů.

58.Romulan Bird of Prey = The mysterious
           Romulans can lock onto your ship with their
           weapons and fire in any direction. You can
           shoot down their shots with your torpedoes.
           Sometimes the Romulans remain hidden in
           space with their cloaking devices.
58.Romulanský Dravý pták = Tajemní Romulané
           mohou zaměřit své zbraně na vaši loď a střílet
           v jakémkoliv směru. Jejich střely můžete zničit
           svými torpédy. Romulané občas zůstávají
           skryti ve vesmíru za pomoci svého
           maskovacího zařízení.

59.Allies
59.SPOJENCI

60.Protect the fleet
60.CHRAŇTE FLOTILU

61.Shuttlepods = You must rescue these small
           ships from the battle to increase your hull
           plating. Be careful with your torpedoes, they
           will vaporize these vessels.
61.Záchranné moduly = Abyste si zlepšili
           pancéřování trupu, musíte zachraňovat tyto
           malé lodě před zuřící bitvou. Buďte opatrní při
           střelbě torpéd, protože byste mohli tato
           plavidla vypařit do vesmíru.

62.Starfleet Allied Vessels = These ships have
           been heavily damaged by enemy fire and
           require you to keep the enemies from
           destroying them. Your weapons will not harm
           them, but Suliban ship will instantly destroy
           them. You can also maneuver these ships out
           of harm’s way.
62.Spojenecké lodě Hvězdné flotily = Tyto lodě
           byly těžce poškozeny nepřátelské palbou a
           potřebují, abyste nepřátelům zabránil v jejich
           zničení. Vaše zbraně jim neublíží, ale
           sulibanské lodě je v okamžiku zničí. Tyto lodě
           také můžete uhnout z cesty blížícího se
           nepřítele.

63.Controlling the Starfleet Allied Vessels
63.Ovládání spojeneckých plavidel Hvězdné flotily

64.Z key
64.Klávesa Z

65.Joy Button 5
65.Tlačítko joypadu 5

66.X key
66.Klávesa X

67.Joy Button 6
67.Tlačítko joypadu 6

68.Features and more
68.PRVKY A DALŠÍ

69.Special Features Menu = Packed full of Star
           Trek goodies, this sub-menu is available after
           you beat the game.
69.Menu speciálních prvků = Toto menu, plné
           bonusového startrekového materiálu, se objeví,
           až úspěšně dokončíte hru.

70.Joystick and Joypad compatibility = Enterprise
           The Game is perfect for a USB handheld
           joystick or game pad. Just plug and play!
70.Kompatibilní s joystickem a joypadem =
           Enterprise The Game se skvěle hodí pro hraní
           s USB joystickem nebo gamepadem.
           Jednoduše ho připojte a hrajte!

71.Hidden Vehicles = Extra ships can be
           unlocked for use after gaining enough points.
           There are 9 ships in all. Some remain truly
           hidden, so experiment with the keys.
71.Tajné lodě = Po dosažení dostatečného počtu
           bodů se zpřístupní další použitelné lodě.
           Celkem se ve hře nachází devět lodí. Některé z
           nich jsou skutečné skryté, takže
           experimenujte s klávesami.

72.Credits = 2005 Sonik Zortex Computer
           Entertainment. Created by “The Higher, The
           Fewer.” Art and Programming by D. Matteson.
           Translated by Martin Kovář. Hosted exclusively
           by StarTrekGames.CZ. “Star Trek”,
           “Enterprise”, and all related terms are
           registered trademarks of Paramount Pictures.
72.Autoři = 2005 Sonik Zortex Computer
           Entertainment. Vytvořil „The Higher, The
           Fewer.“ Grafika a programování D. Matteson.
           Překlad Martin Kovář. Určeno exkluzivně pro
           StarTrekGames.CZ. „Star Trek“, „Enterprise“ a
           všechny související termíny jsou registrovanými
           obchodními značkami společnosti Paramount
           Pictures.

75.A Paladin Press Production. Based on “Star
           Trek: Enterprise” created by Rick Berman and
           Brannon Braga.
75.V produkci Paladin Press. Podle televizního
           seriálu „Star Trek: Enterprise“ vytvořeného
           Rickem Bermanem a Brannonem Bragou.

76.This game is not licensed by Paramount
           Pictures and is not to be sold under any
           circumstances. This game is fan made
           freeware, so share it with everyone!
76.Tato hra nemá licenci společnosti Paramount
           Pictures a nesmí být za žádnou cenu
           prodávána. Jedná se o fanouškovskou freeware
           hru, takže si ji vyměňujte podle libosti!

77.Czech Exclusives
77.EXKLUZIVNÍ ČESKÁ VERZE

78.StarTrekGames.CZ is proud to bring you this
           special Czech edition of Enterprise The game.
           There are several new features that were not
           available in the American version of the game.
78.StarTrekGames.CZ vám s potěšením přináší
           tuto speciální českou verzi Enteprise The
           Game, která nabízí několik nových prvků, jež
           původní americká verze neobsahovala.

79.New Ships
79.NOVÉ LODĚ

80.Mirror Universe Enterprise = Press “CTRL” at
           any time to change into this ship.
80.Enteprise z vesmíru za zrcadlem = Tuto loď
           získáte, kdykoliv stisknete “CTRL“.

81.The Archer = An early Federation vessel
           named after the famous Captain Archer of the
           Enterprise. Press F10 after you beat the game
           to access this ship.
81.Archer = Staré federální plavidlo pojmenované
           po slavném kapitánu Archerovi z lodi
           Enterprise. K této lodi se po dokončení hry
           dostanete po stisku klávesy F10.

83.Press 1 = Enterprise Theme Song
83.1 = HLAVNÍ NÁPĚV ENTERPRISE

84.Press 2 = Battle Music
84.2 = BITEVNÍ HUDBA

85.Press 3 = Romulan Empire Theme
85.3 = NÁPĚV ROMULANSKÉHO IMPÉRIA

86.Press enter to return to main menu
86.PRO NÁVRAT DO HLAVNÍHO MENU
           STISKNĚTE ENTER

87.Press 1 = Enterprise NX-01 Schematic
87.1 = SCHÉMA ENTERPRISE NX-01

88.Press 2 = Enterprise Chronology Chart
88.2 = CHRONOLOGICKÉ POŘADÍ PLAVIDEL
           ENTERPRISE

89.Press 3 = Ending Movie Scene
89.3 = ZÁVĚREČNÁ FILMOVÁ SCÉNA

90.NASA Shuttle
90.RAKETOPLÁN NASA

91.There are more hidden ships available
           throughout the game. Try experimenting with
           keys on the keyboard to access them.
91.Ve hře se nachází další skryté lodě. Zkuste
           trochu experimentovat s klávesami, jinak se k
           nim nedostanete.

92.This help text can be accessed at the menu by
           pressing F1.
92.Text nápovědy můžete v menu zobrazit
           stisknutím klávesy F1.

93.Click on the ENTERPRISE.EXE icon to play
           the game.
93.Hru spustíte poklepáním na ikonu
           ENTERPRISE.EXE.

94.WARNING: If you experience video slowdown,
           or the game crashes your computer, you need
           to update your video card drivers!
94.VAROVÁNÍ: Pokud dochází ke zpomalování
           obrazu nebo vám hra padá, musíte aktualizovat
           ovladače své grafické karty!

95.ENTERPRISE runs best on a PC with a
           Pentium 3 processor or higher, and an up to
           date video card. You should install the font
           "Arial Black" to your fonts folder for the best
           possible results.
95.ENTERPRISE funguje nejlépe na počítači s
           procesorem Pentium 3 nebo vyšším a moderní
           grafickou kartou. Pokud chcete dosáhnout
           nejlepších výsledků, měli byste do adresáře s
           fonty nainstalovat font „Arial Black“.

NOTE: The ENGLISH version of Enterprise the Game actually works best with the fonts "Federation" and "Federation Bold" installed.

Please be aware that this guide was intended to translate the TEXT and FUNCTIONS of the CZECH version ONLY!  There are different keys and functions available in the ENGLISH version of the game.
Back to Top